Łęgi okolic Dziewina

Przyroda


Niezwykle urokliwe miejsce pozwalające na poznanie najciekawszych walorów przyrodniczych doliny Odry. Są tu do zobaczenia starorzecza odrzańskie, charakterystyczne dla doliny rzecznej łęgi topolowo-wierzbowe i jesionowo-wiązowe. Tutaj również można zaobserwować bielika, trzmielojada oraz drobniejsze ptaki, np. zimorodka i dzierzbę.
Tematyka możliwych do przeprowadzenia na ścieżce zajęć:

  • awifauna starorzeczy i terenów międzywala,
  • wędrówki zwierząt - Odra jako korytarz ekologiczny,
  • rzadkie i chronione zwierzęta Polski,
  • badanie jakości wód w starorzeczach i Odrze na podstawie organizmów wskaźnikowych,
  • kształtowanie doliny rzecznej poprzez wylewy i powodzie.

Źródło: http://sciezki.natura2000.pl/sciezki.php?dzial=3&kat=10&art=33